Hverdagen som leder og ansatt kan være preget av tvetydighet, ulike verdier og kryssende interesser. Det handler om organisasjonens sosiale praksis. Alle som er en del av konteksten påvirker og påvirkes av hverandre.

På den ene siden kan det bety samhold, samarbeid og samspill, på den andre siden kamp, konflikt og interessemotsetninger. I mange sammenhenger lever disse ytterpunktene sitt eget liv og virker inn på den enkeltes atferd.

En merkelapp som sunn fornuft er ikke uvanlig å legge på jakten etter gode løsninger og håndtering av slike forhold.

BliBest mentalt tror at coaching som metode på individ- og teamnivå kan øke bevisstheten omhandlende seg selv, sin egen rolle og posisjon på den ene siden og forståelsen av den merverdien velfungerende team på den andre siden vil gi.

Er du interessert i å rette søkelyset på slike forhold i deg selv og teamet ditt kan coaching være noe for deg! Ta kontakt med oss, eller bestill et foredrag.

«Det mange av oss mest av alt trenger,
er noen som får oss til å gjøre det vi kan»

Ralph Waldo Emerson